Monteringsvejledning for NET-OP Basic og NET-OP Top sikkerhedsnet

Sikkerhedsnettet, der danner ”rammen” for et sikkert tagarbejde.

 1. Indledning
 2. Målgruppen
 3. Beskrivelse af Net-Op
 4. Anvendelsesområdet (den tilsigtede anvendelse)
 5. Uden for anvendelsesområdet
 6. Oversigt over produktet
 7. Generelt
 8. Sikkerhed
 9. Samlings- og monteringsvejledning
 10. Ibrugtagning
 11. Nedtagning og udtagning af drift
 12. Transport og opbevaring
 13. Rengøring og desinfektion
 14. Eftersyn og vedligeholdelse
 15. Reparation
 16. Nedtagning og udtagelse af drift
 17. Kassering og skrotning
 18. Kontrol og afprøvning

 

Indledning

Denne brugsanvisning er udarbejdet i henhold til reglerne i Arbejdsmiljølovens § 30, stk. 1, Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 612 af 25. juni 2008 med senere ændringer, § 51, stk. 1 – 4 og med principper fra DS/EN ISO 20607:2019 om brugsanvisninger.

Du er som bruger, altid forpligtiget til at tjekke. For nyeste version af monteringsvejledning på www.swed-mark.dk

 

Målgruppen

Net-Op Top og Net-Op Basic er udviklet og indrettet til brug for professionelle fagfolk, der har kendskab til de grundlæggende regler for tagarbejde samt til reglerne for brug af faldsikringsudstyr. Såfremt produktet anvendes af ikke professionelle fagfolk, kræves det, at disse sætter sig grundigt ind i reglerne for tagarbejde samt ind i reglerne for brug af faldsikringsudstyr.

 

Beskrivelse af Net-Op

Net-Op er et sikkerhedsnet udspændt i en rørramme, der lægges ud på et eksisterende tag. Herved danner Net-Op en sikker arbejdszone i forhold til nedstyrtning igennem taget for personen/de personer, der skal udføre en arbejdsopgave på taget.

Net-Op sikrer ikke mod nedstyrtning fra taget, f.eks. ved arbejde ved tagkant.

Net-Op er dermed beregnet til, at personer på sikker måde kan kravle evt. gå op ad et eksisterende tag for at foretage diverse reparationer.
Læs afsnittet ”Sikkerhed”.

Net-Op er beregnet til at optage vægten af en person, hvis tagpladen, man ligger på, skulle kollapse. Det er derfor vigtigt, at nettet til enhver tid har sin oprindelige styrke, og at personen opholder sig inden for net-rammen.

 

Net-Op består af Net-Op Basic og Net-Op Top.

Net-Op Basic danner den grundlæggende arbejdszone for selve arbejdet, der skal udføres på taget.  Det kan udbygges efter behov ved at sammensætte flere Net-Op Basic rammer.

Net-Op Top danner en forlængelse af arbejdszonen f.eks. ved demontering og montering af skruer i forbindelse med skift af tagplade.

 

Anvendelsesområdet (den tilsigtede anvendelse)

Net-Op må kun anvendes på eksisterende tage med en hældningsgrad mellem 15 og 34.

Net-Op må kun anvendes på eksisterende tage med en åse/lægteafstand på maksimalt 110 cm, målt fra midt til midt.

Net-Op Basic må kun anvendes af maksimalt 2 personer samtidig og må maksimalt udsættes for en belastning på 220 kg.

Net-Op Basic må kun anvendes ved, at man opholder sig indenfor rørrammen, dvs. at man til enhver tid skal holde kroppens tyngdepunkt indenfor rørrammen. I forbindelse med stående arbejde skal man derfor holde en sikkerhedsafstand på minimum 2 meter til den yderste kant af Net-Op Basic rammen. Læs mere herom i afsnittet ”Sikkerhed”.

Net-Op Top må kun anvendes af maksimalt 1 person og må maksimalt udsættes for en belastning på 120 kg.

Net-Op Topkun anvendes til knæsiddende arbejde.

Net-Op er udviklet til anvendelse i forbindelse med f.eks. udskiftning af tagplader, reparation af tagryg, udskiftning af ventilationshætte, reparation af skorstensinddækning, rengøring og udskiftning af solceller mv.

 

Udenfor anvendelsesområdet

Net-Op må ikke bruges til andet end arbejde på eksisterende tage.

Net-Op må ikke bruges til andre formål eksempelvis som ophæng af værktøj, forankringspunkt for faldsikringsudstyr, fastgøringspunkt for stiger, fastgøringspunkt for løftetaljer mv.

 

Oversigt over produktet

Net-Op består af følgende:

 • Net-Op Basic:
  • 5 stk. glatte rør, som er fastmonteret
  • 4 stk. ribbede rør (træderør),
  • 1 stk. net med maskestørrelse 23×23 cm,
  • 2 stk. beslag (+ 1 stk. ekstra)
  • 10 stk. låsesplitter
  • 8 stk. sikkerhedslåse
  • 1 stk. transport- og opbevaringspose

 

Net-Op Basic danner en færdig ramme med målene 2,30 meter x 2,30 meter.

 • Net-Op Top:
  • 2 stk. glatte mellemrør, fastmonteret
  • 2 stk. rør med lås,
  • 2 stk. ribbede rør (træderør),
  • 1 stk. net med maskestørrelse 15×19 cm
  • 6 stk. låsesplitter
  • 4 stk. sikkerhedslåse
  • 1 stk. transport- og opbevaringspose

Net-Op Top danner en færdig ramme med målene 1,90 meter x 1,50 meter.

 

Generelt

Swed-Mark A/S kan udelukkende garantere for produktets sikkerhedsmæssige egenskaber, såfremt det opbevares, samles, monteres, bruges, demonteres, efterses og vedligeholdes i henhold til denne brugsanvisning.

Der må alene anvendes originale Net-Op dele. Såfremt der anvendes uoriginale rør, sikkerhedslåse, net el.lign. kan Swed-Mark A/S ikke gøres erstatningsansvarlig for skader på personer eller ting. Den, der har anvendt uoriginale dele til produktet, vil herefter være ansvarlig for produktets sikkerhedsmæssige egenskaber og vil derfor ifalde evt. erstatningsansvar.

 

Sikkerhed

Personer, der anvender Net-Op skal til enhver tid sikre sig, at gældende regler omkring arbejde på tage overholdes.

Net-Op Basic er som udgangspunkt beregnet til knæsiddende arbejde, men kan også bruges til stående arbejde. Det kræver dog, at der sættes flere Net-Op Basic rammer i forlængelse af hinanden.

Ifølge de danske arbejdsmiljøregler skal der ved stående arbejde på tage og ophold på tage, som minimum opretholdes en sikkerhedsafstand på 2 m hen til det sted, hvor der er nedstyrtningsfare.

Derfor skal personer, der udfører stående arbejde på Net-Op Basic altid opholde sig på et sted, hvor der er minimum 2 m til nettets sider.

Ved brug af flere Net-Op Basic skal oplægning ske med en maksimal afstand på 20 mm mellem enderne af de vandrette rør (træderør). Se skitse under afsnittet ”Monteringsvejledning”.

Husk altid at have kroppens tyngdepunkt, normalt hoften, indenfor rørrammen og vær særlig opmærksom på at have hoften under det øverste rør.

Net-Op er ikke beregnet til at være fast monteret i længere tid. Det må derfor ikke være monteret i mere end 48 timer. Herefter skal Net-Op demonteres og lægges i den medfølgende transport- og opbevaringspose.

 

Net-Op må ikke bruges ved kraftig vind eller vindstød.

Net-Op må ikke bruges, hvor der dannes en glat overflade på taget, f.eks. på tage med sne og is.

Såfremt Net-Op har været i funktion som sikkerhedsnet, dvs. optaget vægten af en faldende person, skal det tages ud af drift. Nettet skal kasseres, og alle rør skal gennemgå et eftersyn.

Samlings- og monteringsvejledning (sammenholdes med skitse side 6 og billedserie side 9)

Skitse:

 

net-op sikkerhedsnet til tagarbejde

 

Samling af Net-Op Basic – første gang nettet skal anvendes og ved udskiftning af nettet:

 1. Spred nettet ud på et plant underlag – hvert hjørne, hvor enderne af de lodrette rør skal placeres, er markeret med en farvet snor
 2. Sørg for, at der ikke er skarpe genstande eller kemikalier, der kan beskadige nettet
 3. ”Væv” de 5 lodretgående glatte rør ind i nettet ved at løfte hver anden maske
 4. Rørene placeres som vist på snittegningen ovenfor
 5. Den yderste maske af nettet placeres i slidsen for enden af røret
 6. Nettet låses med de medfølgende rørsplitter, som monteres i hullet i rør-enden (5 mm hul). Denne låsning skal kun udføres første gang nettet samles eller ved evt. udskiftning af selve nettet
 7. Herefter rulles nettet sammen og lægges i transportposen

 

Samling af Net-Op Top – første gang nettet skal anvendes og ved udskiftning af nettet:

 1. Spred nettet ud på et plant underlag – hvert hjørne, hvor enderne af de lodrette rør skal placeres, er markeret med en farvet snor
 2. Sørg for, at der ikke er skarpe genstande eller kemikalier, der kan beskadige nettet
 3. ”Væv” de 4 lodretgående rør (2 glatte rør i midten og 2 låserør i siderne) ind i nettet ved at løfte hver anden maske
 4. Rørene placeres som vist på snittegningen ovenfor
 5. Den yderste maske af nettet placeres i slidsen for enden af røret
 6. Nettet låses med de medfølgende rørsplitter, som monteres i hullet i rør-enden (5 mm hul). Denne låsning skal kun udføres første gang nettet samles eller ved evt. udskiftning af selve nettet
 7. Husk at der her anvendes låse-rør i hver side
 8. Herefter rulles nettet sammen og lægges i transportposen

 

Montering af Net-Op Basic på taget:

 1. Hvis nettet skal anvendes for første gang – følg samlingsvejledningen ovenfor
 2. Transporter Net-Op Basic nettene til anvendelsesområdet i den medfølgende transport- og opbevaringspose
 3. Rul Net-Op Basic nettet med de lodretgående rør ud på taget
 4. De vandretgående ribbede, træderør ”væves” ind i nettet ved at løfte hver anden maske.
 5. Beslagene placeres på nederste vandrette rør jf. ovenstående skitse
 6. Den yderste maske af nettet placeres i slidsen for enden af røret
 7. Sikkerhedslåsen monteres, så nettet ikke kan skride ud. nær billede af net op sikkerhedsnet - sikker på taget
 8. Spænd det nederste vandrette rør fast med beslagene. HUSK at anvende nye tagskruer. De nye tagskruer skal minimum have størrelsen 6,2 x 110 mm, og de må kun monteres i trælægter (træåse)
 9. Gentag processen for hvert Net-Op Basic ramme, der skal monteres ved siden af hinanden med en afstand på maksimalt 20 mm mellem de vandrette rørender
 10. Ved montering af net-rammer ovenfor hinanden, skal de monteres, så afstanden mellem træderørene holdes i samme afstand som i rammen iøvrigt
 11. Monter Net-Op Basic nettets overkant maksimalt 5 cm fra underkanten af den tagplade, der skal udskiftes eller 5 cm fra det sted, hvor der skal foretages anden udskiftning eller reparation

 

Montering af Net-Op Top på taget:

 1. Hvis nettet skal anvendes for første gang – følg samlingsvejledningen ovenfor
 2. Transporter Net-Op Top nettet til anvendelsesområdet i den medfølgende transport- og opbevaringspose
 3. Rul Net-Op Top nettet med de lodretgående rør ud på taget – de 2 yderste rør er låserørene
 4. De vandretgående ribbede, træderør ”væves” ind i nettet ved at løfte hver anden maske jf. ovenstående skitse
 5. Den yderste maske af nettet placeres i slidsen for enden af røret
 6. Sikkerhedslåsen monteres, så nettet ikke kan skride ud
  nær billede af net op sikkerhedsnet - sikker på taget
 7. Husk, at låsen på Net-Op Top nettet skal vende opad, når træderørene ”væves” ind i nettet
 8. Låserørene placeres på det øverste vandrette rør på Net-Op Basic nettet og låses

 

Brug evt. QR koden for en demo video:

montage af sikkerhedsnet - net-op

 

 

 

 

 

 

Den færdigt samlede net-ramme lægges på det ønskede sted på taget

nær billede af net op sikkerhedsnet - sikker på taget

Her vises den monterede sikkerhedslås, som sikrer, at nettet ikke skrider ud af rørene under brug

De nederste rør fastgøres med beslag – husk at bruge nye tagskruer

Flere Basic net monteres i forlængelse af hinanden for at opnå korrekt sikkerhedsafstand

Net-Op Top monteres, så man f.eks. kan få adgang til at løsne skruerne i toppen af pladen, der skal skiftes

Her ses hvordan de øverste skruer kan nås ved brug af Net-Op Top

sikkerhedsnet-net-op

Net-Op opbevares og transporteres i medfølgende pose

Her ses flere Basic rammer færdigmonteret på et tag

Ibrugtagning

Efterse altid Net-Op delene, dvs. både rørene og nettene for skader, inden det tages i brug.

Ved brud eller skader skal dette udbedres inden brug.

Anvend altid nye tagskruer til forankringsbeslagene. Tagskruerne skal minimum have størrelsen 6,2 x 110 mm. Montage må kun ske i træåse/lægter. Der må ikke være råd i lægterne eller i åsene.

Net-Op Top må kun anvendes af maksimalt 1 person og må maksimalt udsættes for en belastning på 120 kg.

Net-Op Basic må kun anvendes af maksimalt 2 personer samtidig og må maksimalt udsættes for en belastning på 220 kg.

Vær altid opmærksom på vind- og vejrforholdene. Såfremt der er risiko for, at der opstår kraftig vind eller kraftige vindstød, skal brugen af Net-Op indstilles.

Såfremt der opstår risiko for en glat overflade på taget, f.eks. ved sne og isdannelse skal brugen af Net-Op indstilles.

Når Net-Op har været monteret i 48 timer, skal det demonteres.

 

 

Nedtagning og udtagning af drift

Efter brug demonteres fastgørelsesbeslagene. Sikkerhedslåsene afmonteres, og de vandrette rør tages ud på en måde, så hverken nettet, rørene eller andre dele beskadiges.

Det kontrolleres, at alle dele er intakte og fortsat egnet til brug.

Net-Op rengøres efter behov. Læs afsnit ”Rengøring”.

Herefter skal Net-Op sammenrulles forsigtigt. Pas på skarpe genstande, så nettet ikke beskadiges.

Net-Op lægges i transport- og opbevaringsposen.

 

Transport og opbevaring

Net-Op Basic og Top skal transporteres og opbevares i de medfølgende transport- og opbevaringsposer.

Poserne med Net-Op skal altid opbevares tørt og på steder, hvor de ikke udsættes for kraftige stød- eller vibrationspåvirkninger.

Poserne med Net-Op må ikke opbevares, hvor der er særlig risiko for gnaverangreb.

Net-Op må ikke udsættes for kraftige varmepåvirkninger, herunder ild og gløder.

Net-Op må ikke udsættes for kraftige kuldepåvirkninger.

Net-Op må ikke udsættes for skadelige kemikaliepåvirkninger.

 

Rengøring og desinfektion

Efter brug skal Net-Op delene rengøres efter behov. Rengøring foretages normalt med blød kost/børste og eventuelt klud fugtet med vand. Ved kraftig tilsmudsning kan Net-Op vaskes med vand og blød børste.

Nettet må ikke rengøres med højtryksrensning eller ved brug af opløsningsmidler.

Hvis der er behov for desinfektion af net og rør f.eks. i forbindelse med reparation af staldbygninger, skal fabrikanten Swed-Mark A/S kontaktes for anvisning af konkret desinfektionsmetode.

 

Eftersyn og vedligeholdelse

Net-Op skal altid efterses før brug for eventuelle skader.

Under brugen skal Net-Op løbende efterses for skader og korrekt montering.

Såfremt der er skader på én eller flere dele, skal disse dele udskiftes. Dele skal udskiftes med originale dele. Læs afsnit ”Generelt” vedr. brug af uoriginale dele.

Såfremt Net-Op har været i funktion som sikkerhedsnet, dvs. udsat for vægten af en faldende person, skal nettet kasseres, og alle de pågældende rør skal gennemgå et særligt eftersyn, der skal foretages af fabrikanten eller anden sagkyndig med samme faglige kompetence.

Net-Op skal gennemgå et årligt hovedeftersyn, der skal foretages af fabrikanten eller anden sagkyndig med samme faglige kompetence.

Det årlige hovedeftersyn skal udføres i henhold til anvisninger fra fabrikanten Swed-Marks A/S. Kontakt Swed-Mark A/S for detaljerede oplysninger.

Swed-Mark A/S har et fuldt reservedelslager, hvorfra der kan efterbestilles reservedele til produktet.

 

Reparation

Der må ikke foretages reparation af Net-Op-delene. Beskadigede dele skal udskiftes.

Der må ikke foretages ændring af eller anden form for indgreb i Net-Op-delene.

Der må således ikke foretages boring, skæring, afkortning af rør, bortklipning af netmasker eller lign.

Enhver form for ændring eller indgreb medfører bortfald af garanti for produktets sikkerhed.

Derudover bortfalder enhver garanti fra Swed-Mark A/S. Vær opmærksom på, at den, der foretager ændringer eller indgreb vil være ansvarlig for produktets sikkerhedsmæssige egenskaber og derfor kan ifalde evt. erstatningsansvar. Læs afsnittet ”Generelt”.

 

Nedtagning og udtagning af drift

Efter brug demonteres fastgørelsesbeslagene. Sikkerhedslåsene afmonteres, og de vandrette rør tages ud på en måde, så hverken nettet, rørene eller andre dele beskadiges.
Det kontrolleres, at alle dele er intakte og fortsat egnet til brug.
Net-Op skal rengøres efter behov. Læs afsnit ”Rengøring”.
Herefter skal Net-Op sammenrulles forsigtigt. Pas på skarpe genstande, så nettet ikke beskadiges.

Net-Op lægges i transport- og opbevaringsposen.

 

Kassering og skrotning

Nettet skal altid kasseres:

• hvis det har været udsat for ekstreme temperaturer, kemiske påvirkninger el. lign.
• hvis der er synlige skader i trådvævet på noget sted i nettet.
• hvis det har været i funktion som sikkerhedsnet, dvs. udsat for vægten af en faldende person.
• senest 10 år efter købsdatoen.

Ved tvivl skal fabrikanten Swed-Mark A/S kontaktes.

Rørene skal altid kasseres:

• hvis de har været udsat for ekstreme temperaturer, kemiske påvirkninger el. lign.
• hvis der er synlige skader i form af brud, buk, bøjninger, hak eller kraftige ridser i overfladen.

Ved tvivl skal fabrikanten Swed-Mark A/S kontaktes.

Net-Op delene skal skrottes og bortskaffes efter til enhver tid gældende miljøregler.

 

Kontrol og afprøvning

Net-Op er testet og godkendt af FORCE Technology med sagsnr. 119-24266, dateret den 28/5-2019.
Net-Op har et unikt identifikationsnummer. Dette nummer bruges i forbindelse med det årlige eftersyn.